Általános Szerződési Feltételek

a CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elektronikus kereskedelmi szolgáltatásának igénybevételéhez

Hatályos 2018. január 15. napjától

1. Az Általános Szerződési Feltételekben használatos fogalmak

1.1. A Vállalkozás

Név: CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-897076
KSH-szám: 14284986-4618-113-01.
Adószám: 14284986-2-41.
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió, Debrecen Pásti u. 1-3. Fiók 11738008-21454772
Telefon: 06-1-237-0005
E-mail: info@ceumed.eu
Képviselő: Balázsi Ildikó ügyvezető

1.2 A Fogyasztó

Az a személy, aki a Webáruház internetes felületén keresztül árut rendel meg.

1.3 A Fuvarozó

Csomagjaink összeállítását és termékeink kiszállítását a Webshippy Fulfillments Kiszervezett Webáruház Logisztikai Szolgáltató végzi.

2. A Webáruház igénybevételével létrejött Szerződés

A Webáruház útján történő vásárláshoz a Fogyasztónak a Webáruház internetes felületén meg kell adnia elérhetőségeit (vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím) és a megrendelni kívánt termék kézbesítési címét. A Fogyasztónak a rendelés megerősítése előtt lehetősége nyílik a bevitt adatok ellenőrzésére és módosítására.

A Szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a rendelés végső formájában való jóváhagyásával jön létre a Vállalkozás és a Fogyasztó között.

A rendelés leadásáról a Fogyasztó e-mail üzenetben értesítést kap az általa megadott elektronikus postafiókra.

A Szerződés kizárólag akkor érvényes, ha a rendelés leadásától számított 48 órán belül a Vállalkozás visszaigazolást küld a rendelés feldolgozásáról a Fogyasztó részére. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással.

A Vállalkozás jogosult a Fogyasztó által leadott rendelés és a Fogyasztó által megadott adatok törlésével a megrendelést érvénytelennek tekinteni, amennyiben a megrendelésben közölt adatok értelmezhetetlenek, vagy valódiságukkal kapcsolatban kétség merül fel.

A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés elektronikus úton már nem vonható vissza. A megrendelés visszavonása a Webáruház internetes felületén megadott hívószámon lehetséges. A megrendelés visszavonása az áru postázását, illetőleg a Fuvarozó részére történő átadását követően nem lehetséges.

Vállalkozás nem felel és kizár minden felelősséget a vis major-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatásából, vagy az információtovábbítási késedelemből adódó, vagy vírusok által okozott, vagy szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

3. Az áru szállítása és fizetési feltételek

3.1. A megrendelt terméket a Vállalkozás a vásárlás folyamata során kiválasztott futárszolgálat, mint Fuvarozó igénybevételével juttatja el a Fogyasztó részére.
A kiszállítás díja a vásárlási értéktől függően az alábbi táblázat szerint alakul:
Vásárlási érték 0 Ft – 11 999 Ft 12 000 Ft felett
Kiszállítás Foxpost átvételi pontra (fizetés bankkártyával) 550 Ft 0 Ft
Házhozszálítás 790 Ft 0 Ft

Amennyiben a Fuvarozó két alkalommal sikertelenül kísérli meg a kézbesítést a Fogyasztó részére, a Vállalkozás a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja. Át nem vett, illetőleg visszaküldött áru esetén a visszaszállítás díja a Fogyasztót terheli.

A Ceumedika webshoban csak Magyarország területése történő belföldi kiszállítást vállalunk.

3.2.  A Fogyasztó választása szerint jogosult az általa megrendelt áru ellenértékét
  • előreutalással a Vállalkozás OTP Bank Nyrt. banknál vezetett 11738008-21454772 számlájára átutalással,
  • utánvétellel, a Fuvarozó munkatársa részére készpénzben

megfizetni.

Az utánvéttel történő fizetés költsége bruttó 99 Ft.

A Vállalkozás a teljesítésről számlát állít ki a Fogyasztó részére.

A Fogyasztó jogosult az általa megrendelt áru átvételét részben- vagy egészben megtagadni.

4. A Fogyasztó elállási joga

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a Fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6.
Telefon: 06-1-237-0005
Fax: 06-1-237-0006
E-mail: info@ceumed.eu

A fenti célból a Fogyasztó felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. (1. számú melléklet) A Fogyasztó elektronikus levélben is benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező nyilatkozatát. Ha a Fogyasztó emellett dönt, a Vállalkozás az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó részére.

A Fogyasztónak elállásában meg kell jelölnie az árut és a megrendelés azonosítóját.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Vállalkozás részére.

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vállalkozás visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó  a Vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során a Vállalkozás az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a Fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át, a Fogyasztó köteles a Vállalkozás részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Fogyasztó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. A termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

2. számú melléklet – Tájékoztató a kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról

6. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. A Szolgáltató a Vásárló adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli. A Szolgáltató adatkezelésének kizárólagos célja a Vevő által leadott rendelés teljesítése, valamint az áruval kapcsolatos információk közvetítése.

7. Záró rendelkezések

Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásával a Vállalkozás szabályozza a Webáruház útján történő vásárlás feltételeit, a Vállalkozás és a Fogyasztó között létrejövő szerződéses jogviszony általános és lényeges feltételeit, a Vállalkozás és a Fogyasztó jogait és kötelezettségeit.

A Webáruház útján történő vásárlás előfeltétele a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása. Elfogadásnak minősül a Fogyasztó Általános Szerződési Feltételek elfogadására irányuló kifejezett nyilatkozata, illetve az általa leadott megrendelés.

Webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a fogyasztó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását.

A Vállalkozás fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. A módosítások a jelen Általános Szerződési Feltételekkel egyetemben a Webáruház internetes felületén kerülnek közzétételre. A Szolgáltató általi módosítások a közzétételkor lépnek hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek a Webáruház működésének befejezéséig hatályban maradnak.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Vállalkozás külföldi Fogyasztóval létrejött szerződéses jogviszonyára szintén a hazai szabályozás alkalmazandó.

A Fogyasztó a kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

Budapest, XIII. kerületi Önkormányzat Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
1052 Budapest, Városház u. 7.
Levelezési cím: 1364 Bp., Pf.: 144
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Telefon: 06/30-940-7039

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

A vásárlási feltételeket ezen a linken le tudja tölteni.

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6.
Telefon: 06-1-237-005
Fax: 06-1-237-0006
E-mail: info@ceumed.eu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: – termék megjelölése –

Termék átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

2. számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságvállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.