Adatkezelési Tájékoztató

a CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elektronikus kereskedelmi szolgáltatásának igénybevételéhez

1. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-897076
KSH-szám: 14284986-4618-113-01.
Adószám: 14284986-2-41.
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió, Debrecen Pásti u. 1-3. Fiók 11738008-21454772
Telefon: 06-1-237-0005
E-mail: info@ceumed.eu
Képviselő: Balázsi Ildikó ügyvezető

2. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3. Az adatkezelés célja

A Vállalkozás által végzett személyes adatokra vonatkozó adatkezelés a Fogyasztó önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Fogyasztó által megadott személyes adatokat a Vállalkozás kizárólag a Vállalkozás és a Fogyasztó közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítése céljából használja fel.

Jelen Nyilatkozat a Fogyasztó nem nyilvánosságra szánt, hanem a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Az átadott adatok kezelője a Vállalkozás.

A Fogyasztó által a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában a Vállalkozás nem adja tovább harmadik fél számára.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a Vállalkozást, az adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

A Vállalkozás biztosítja a Fogyasztók személyes adatainak biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.ceumedika.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 5. § (1) bekezdése: közvetlen üzletszerzés céljára történő adatkezelés.

5. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az adatok kezelésére és feldolgozására a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése céljából kizárólag a Vállalkozás és a vele munkaviszonyban álló alkalmazottai, valamint a szállítási tevékenység elvégzéséhez szükséges mértékben a Fuvarozó és a vele megbízási-, illetve munkaviszonyban álló személyek jogosultak. Csomagjaink összeállítását és termékeink kiszállítását a Webshippy Fulfillments Kiszervezett Webáruház Logisztikai Szolgáltató végzi.

6. A kezelendő adatok köre

Az adatkezelők által kezelt személyes adatok köre

 • fogyasztó neve,
 • felhasználónév,
 • saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

7. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Fogyasztó és a Vállalkozás között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg a Fogyasztó a hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelés a Fogyasztó általi megrendeléssel veszi kezdetét. A Fogyasztó által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, illetve a szerződés megszűnése esetén. Haladéktalanul törlésre kerülnek a Fogyasztó adatai abban az esetben is, amennyiben a Fogyasztó az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja. Az adatkezelés törlésével az adatkezelés véget ér.

A Vállalkozás a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Vállalkozás, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – amennyiben ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Fogyasztó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

8. Az adatok továbbításának ténye és az adatok megismerésére jogosultak

Az adatokat a Vállalkozás a Fogyasztó hozzájárulásával a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése céljából átadja a vele munkaviszonyban álló alkalmazottai, valamint a szállítási tevékenység elvégzéséhez szükséges mértékben a Fuvarozó és a vele megbízási-, illetve munkaviszonyban álló személyek részére, akik jogosultak az adatok megismerésére.

9. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az adatközlő kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az adatközlő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatközlő a jogainak megsértése esetén, valamint abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozása folytán az adatkezelő döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása törvényszéki hatáskörébe tartozik. A per – az adatközlő választása szerint – az adatközlő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

10. Az adatkezelés nyilvántartási száma

NAIH-78393/2014

11. Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról

A webáruházat üzemeltető Ceumed Kft, mint adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy bármely, a webáruház használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben megrendelő bármely személyes adatát eljuttatja az adatkezelőhöz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő a rendelések teljesítése, megrendelt csomagok kiszállítása érdekében adatait felhasználja, továbbá a webáruház üzemeltetetéséhez kapcsolódó adatbázist nyilvántartsa és kezelje kapcsolattartás, árukiküldés, számlázási adatok megadása és csomagküldő tevékenység céljából az érintett kérésére történő törlésig.